O PROJEKCIE

  O projekcie

  O projekcie

   

  Nazwa projektu: "Chmura obliczeniowa resortu finansów"

  Okres realizacji: 15.04.2016-14.04.2019

  Wartość projektu: 192 500 000 PLN

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020.

   

   

  Zakres projektu

   

  Projekt "Chmura obliczeniowa resortu finansów" stanowi bezpośrednią kontynuację projektów: "Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC)" i "Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów (IeU)", realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 w ramach PO IG, zmierzających do budowy spójnej i wysokowydajnej infrastruktury w architekturze prywatnej chmury obliczeniowej (ang. cloud computing), których celem jest zwiększanie ilości elektronicznych usług publicznych przy zapewnieniu ciągłości działania Ministerstwa Finansów i jednostek podległych Ministrowi Finansów, ograniczenia kosztów utrzymania, zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz wprowadzanie usprawnień w sposobie funkcjonowania resortu finansów.

   

  Współbeneficjentem projektu HARF jest Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu. Jest to podstawowy ośrodek przetwarzania danych Ministerstwa Finansów. Ze względu na nowoczesne rozwiązania techniczne oraz modułową budowę spełnia najwyższe wymagania stawiane tego typu obiektom i jest najnowocześniejszym budynkiem tej klasy i wielkości w polskiej administracji publicznej.

   

  Realizacja usług infrastrukturalnych wewnątrzadministracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych w architekturze usługowej, z wykorzystaniem szyny usługowej MF (ESB MF) jest odpowiedzią na potrzeby użytkowników w zakresie automatyzacji wymiany informacji wewnątrz resortu finansów oraz z systemami zewnętrznymi, w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu Finansów i umożliwi osiągnięcie zdefiniowanych przez projekt korzyści, m. in. zapewnienie wysokiej dostępności i bezpieczeństwa e-usług resortu finansów poprzez usługę zintegrowanewgo środowiska teleinformatycznego dla nowych rowziązań biznesowych świadczących usługi elektroniczne.

  Architektura ZSIRF koncentruje się na aspektach współpracy pomiędzy systemami poszczególnych obszarów biznesowych, wykorzystaniu wzajemnie udostępnianinych usług, tworzeniu i wykorzystywaniu wspólnych rejestrów danych oraz na tworzeniu jednolitego i wspólnego sposobu komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi resortu finansów. Projekt HARF zakłada zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych resortu finansów, szczególnie istotnej przy rozbudowie Resortowej Szyny Usług (RSU) Ministerstwa Finansów.

   

  Cel projektu

   

  Celem nadrzędnym projektu jest stymulowanie wzrostu wykorzystania technologii ICT w Polsce poprzez zapewnienie w sposób ciągły infrastruktury teleinformacznej oraz bezpiecznych i wydajnych usług transmisji danych na potrzeby działania obecnych i przyszłych aplikacji elektronicznej administracji świadczącej usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej, a także innych podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Realizacja projektu przy współpracy z Centrum Informatyki Resortu Finansów dysponującym niezbędną infrastrukturą techniczną, zabezpieczeniami technicznymi oraz redundantnym zasilaniem energetycznym umożliwi rozbudowę wspólnej platformy informatycznej dla realizacji e-usług administracji państwowej, co z kolei przyczyni się bezpośrednio do wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej, pozwoli zwiększyć efektywność prowadzonych przez nią zadań, ułatwi zdolność prognozowania i planowania, a także obniży koszty realizacji zadań administracji.

   

  Istotą projektu HARF jest zapewnienie usług infrastrukturalnych w modelu chmury obliczeniowej w zakresie infrastruktury i usług dostępowych dla projektów aplikacyjnych zgłoszonych w ramach POPC 2014-2020 (IaaS, PaaS, SaaS, DaaS).

   

  Produkty projektu

   

  1. Rozbudowa systemu transmisji danych resortu finansów.

   

  Rozumiane jako:

  • Usługa anonimowego dostępu Internetu
  • Usługa dostępu z Internetu do systemów centralnych
  • Profilowana usługa dostępu do sieci transmisji danych resortu finansów
  • Dedykowana usługa transmisji danych do zewnętrznych rejestrów, usług publicznych oraz usług replikacji.

  2. Rozbudowa chmury obliczeniowej resortu finansów.

   

  Rozumiane jako:

  • Usługa odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów
  • Usługa migracji systemów do CI RF
  • Usługa zintegrowanego środowiska teleinformatycznego dla nowych rozwiązań biznesowych
  • Usługi kolokacji dla działania pilotażowego Państwowej Chmury Obliczeniowej

  3. Budowa, reorganizacja i centralizacja narzędzi informatycznych w resorcie finansów.

   

  Rozumiane jako:

  • Usługa wirtualnej stacji roboczej użytkowników ministerstwa finansów
  • Usługa dostępu do aplikacji na żądanie
  • Usługi poczty elektronicznej (wdrożony centralny system poczty elektronicznej w resorcie finansów)

  4. Modernizacja systemu bezpieczeństwa usług.

   

  Rozumiane jako:

  • Usługi ochrony zasobów informacyjnych przetwarzanych w chmurze
  • Usługi zarządzania infrastrukturą techniczną

  5. Modernizacja resortowej szyny usług.

   

  Rozumiane jako:

  • Usługa integracji systemów biznesowych w modelu synchronicznym,
  • Usługa integracji systemów biznesowych w modelu asynchronicznym.